lexus88 link

daftar / login

slot online

promo / bonus

casino online

berita terpopuler

sportsbook

arcade games

Pročistač otpadnih voda

Kontakt 048 72 09 11  Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

Pročistač otpadnih voda

prociscac otpadnih voda 23 1Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Križevaca lociran je cca 2 km od južnog ruba grada uz potok Glogovnicu, neposredno uz prometnicu Cubinec – Poljana Križevačka.

Postojećom projektnom dokumentacijom Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Križevaca obrađen je nivo Glavnog projekta mehanički i biološki postupak pročišćavanja na čije rješenje je i dobivena građevinska dozvola 1992. godine.

Gradnja uređaja bila je predviđena u dvije etape. Prva etapa predviđala je maksimalnu količinu vode koja dolazi na uređaj oko 170 l/sek, a u drugoj etapi bilo je predviđeno još oko 270 l/sek što je u konačnoj fazi izgradnje trebalo iznositi Q=400 l/sek.

Izmjenom i dopunom Izvedbeno tehničke dokumentacije Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Križevaca došlo je do odstupanja od navedenih količina otpadnih voda.

Uređaj je projektiran za mjerodavnu količinu otpadnih voda Q = 52 l/s ili Q = 4.500 m³/dan. Kapacitet uređaja je 20.300 ES, odnosno 1.600 BPK5 kg/dan.

U I fazi izgrađenosti izvedeni su ovi objekti:

  • preljevni kanal (za slučaj zastoja uređaja)
  • gruba rešetka s ručnim čišćenjem
  • ulazna crpna stanica s pužnim crpkama kapaciteta 250 l/ sek.
  • automatska fina rešetka
  • aerirani pjeskolov – mastolov
  • kanal za prihvat pijeska
  • Venturi kanal
  • ispusni kanal u vodotok Glogovnicu

Sakupljeni otpad na gruboj i finoj rešetki odlaže se u priručni kontejner, a sakupljene masnoće iz sabirnog betonskog okna se ručno prebacuju u priručni kontejner. Izvedbeni pijesak crpi se u podužni kanal, a zatim odlazi na separaciju. Ocijeđeni pijesak odlazi u priručni kontejner, a voda se vraća na izlazno okno.

Na mjestu ispusta prate se količine ispuštenih otpadnih voda kao i kakvoća otpadnih voda na kontrolnim oknima prije izljeva u vodotok Glogovnicu Podatke o kontroli i kakvoći otpadnih voda /ulaz i izlaz/ vode se u posebnom Očevidniku, te se isti dostavlja zajedno sa analizama otpadnih voda, Službi za zaštitu voda «Hrvatske vode» VGO za vodno područje sliva srednje i donje Save i to dvanaest puta godišnje (mjesečno).

Druga faza uređaja – Biološki dio – nije izvedena, a izrada projektne dokumentacije financirati će se sredstvima iz predpristupnih fondova Europske unije u sklopu IPA projekta.

Iz svega rečenog vidljivo je da se u narednom periodu treba pristupiti izradi sifonskih prijelaza na kolektoru “Koruška”, za što su već ishođene Potvrde na glavni projekt, kao i izgradnji istih kako bi se na gradski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Križevaca dovele količine svih otpadnih voda s područja Grada.

Isto tako potrebno je pristupiti projektiranju II faze – Biološki dio uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Križevaca, kao i njegovoj izgradnji.

Pin It