Kontakt 048 72 09 11  Radno vrijeme Pon - Pet: 07:00 - 15:00

Zakonski akti

TRGOVAČKA DRUŠTVA

 1. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13, 110/15, 40/19)
 2. Zakon o sudskom registru („Narodne novine“ broj 1/95, 57/96, 1/98 – Uredba, 30/99 – Uredba, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15, 40/19)
 3. Pravilnik o načinu upisa u sudski registar („Narodne novine“ broj 121/19)
 4. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

RAČUNOVODSTVO

 1. Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15 – Uredba, 120/16 i 116/18)
 2. Međunarodni računovodstveni standardi („Narodne novine“ broj 36/93, 47/95 i 65/96)
 3. Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18 i 121/19)
 4. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/12, (144/12 – Uredba – prestala važiti), 81/13, 112/13 – Uredba, 71/15 – v. čl. 445. Stečajnog zakona i 78/15 – v. čl. 4. ZID Zakona o obveznim odnosima)
 5. Zakon o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18 i 121/19)
 6. Pravilnik o porezu na dobit („Narodne novine“ broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18 i 1/19)
 7. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13 – Rješenje USRH, 148/13, 153/13 – Rješenje USHR, 143/14, 115/16, 106/18 i 121/19),
 8. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 79/13, 85/13 – ispr., 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17 i 1/19)
 9. Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 80/19 i 121/19)
 10. Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 10/17, 128/17, 106/18 i 1/19)
 11. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 133/12, 115/16, 106/18 – čl. 1.,2.,3.,4.,7.,11.,13.,15. (u dijelu koji se odnosi na članke 20.a i 20.b) i 16. (u dijelu koji se odnosi na članak 26.a) stupa na snagu 1. siječnja 2021. i 121/19))
 12. Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom („Narodne novine“ broj 146/12 i 46/17)
 13. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18)

JAVNA NABAVA

 1. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)
 2. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18)
 3. Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“ broj 65/17)
 4. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 65/17)
 5. Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17)
 6. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17)
 7. Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 32/19)
 8. Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne naručitelje u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 32/19)

RADNI ODNOSI, ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

 1. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17 i 98/19)
 2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima („Narodne novine“ broj 73/17)
 3. Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine („Narodne novine“ broj 32/15, 102/15, 35/17)
 4. Pravilnik o načinu objave pravilnika o radu („Narodne novine“ broj 146/14)
 5. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 3/84, 55/85 i 25/92)
 6. Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti („Narodne novine“ broj 70/10)
 7. Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14 – ispr., 154/14 – Uredba i 94/18 i 96/18 – ispr.)
 8. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu („Narodne novine“ broj 50/19)
 9. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava („Narodne novine“ broj 39/06)
 10. Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima rada („Narodne novine“ broj 5/84)
 11. Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita („Narodne novine“ broj 112/2014)
 12. Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
 13. Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije („Narodne novine“ broj 35/94, 110/05 i 28/10)
 14. Pravilnik o izradi procjene rizika („Narodne novine“ broj 112/2014)
 15. Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 157/13 (157/14 – Uredba – prestala važiti), 33/15, 93/15 – Uredba i 120/16, 18/18 – Odluka USHR, 62/18, 115/18 i 102/19)
 16. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ broj 115/18)
 17. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 80/13, 137/13 i 98/19)
 18. Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine“ broj 82/14, 17/15, 99/17 i 129/17)
 19. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj 49/14, 51/14 – ispr., 11/15, 17/15 i 123/16 – ispr., 129/17 )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
Uredba o visini vodnog doprinosa
Uredba o visini naknade za zaštitu voda
Uredba o visini naknade za korištenje voda
Uredba o visini naknade za uređenje voda
Uredba o uslužnim područjima
Uredba o standardu kakvoće voda
Uredba o opasnim tvarima u vodama
Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga
Uredba o klasifikaciji voda
Strategija upravljanja vodama
Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe
Pravilnik o vodnoj dokumentaciji
Pravilnik o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
Pravilnik o tlačnoj opremi
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje javne odvodnje
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe
Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina vode
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda
Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje voda
Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru
Odluka o popisu voda I. reda
Državni plan za zaštitu voda
Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda

 

 

Pin It